DMCA.com Protection Status
GameServer
Online
JoinServer
Online
STATISTICS
Castle Siege (296 days 1 hours 33 minutes 28 seconds )

duprian
Điểm Gens Family
Members:
Điểm: 0
Members:
Điểm: 0


Thông tin máy chủ
Max Stats 65535
Max Socket Slots 5
Tổng số tài khoản 177
Tổng số nhân vật 316
Tổng số Guilds 2
Tổng số Game Masters 1
Players Online 1
Các tài khoản hoạt động hôm nay 2


Thông tin CryWolf
Tình trạng của pháo đài Không được bảo vệ


Chủ sở hữu lâu đài không tồn tại.
Castle Siege Occupy: 12-19-2020

Dark Wizard Soul Master Grand Master
49 11 4

Dark Knight Blade Knight Blade Master
85 5 5

Elf Muse Elf Hight Elf
29 13 6

- Magic Gladiator Duel Master
- 15 2

- Dark Lord Lord Emperor
- 16 0

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
28 8 1

- Rage Fighter Fist Master
- 35 4
TOP CHARACTERS
# Tên
1 Yeallow
2 DoveEyes
3 AcTuBe
4 61xThienDe
5 Liked
6 Blue
7 cen1
8 Osin
9 enno1
10 White
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 Mafia AcTuBe 0
2 Erika Erika 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 177
Tổng số nhân vật 316
Tổng số Guilds 2
Tổng số Game Masters 1
Players Online 1
Hôm nay hoạt động 2
Server Time:
FACEBOOK PAGE
NGƯỜI CHƠI RAO BÁN
Webzen Inc. Global Digital Entertainment Leader
COPYRIGHTⓒ Webzen Inc. ALL RIGHTS RESERVED.